Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić Państwu informacje, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu uprawnienia z tym związane.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Klima-Went „ Sp. z o.o. w Lublinie ul. Budowlana 1 20-469 Lublin wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000153690 NIP 712 015 82 91 REGON 430001937.

We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 81 446 70 25 lub pisząc do nas na adres klimawent@klima-went.pl.

Informujemy, że przetwarzamy dane, które podali nam Państwo współpracując (w przypadku podmiotów na rzecz których realizujemy usługi oraz które realizują usługi na naszą rzecz) z nami lub podpisując umowę o zatrudnieniu (w przypadku pracowników). Są to dane, które zostały wpisane do umów, ofert, faktur i innych dokumentów dotyczących naszej dotychczasowej współpracy takie jak dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. Jeżeli nie byli Państwo naszym Klientem, lecz osobą do kontaktu naszego klienta, np. firmy lub instytucji, w której Państwo pracują przetwarzamy tylko Twoje dane kontaktowe takie jak numer telefonu służbowego lub służbowy adres e-mail, a także imię i nazwisko, jeżeli zostały nam podane.

Nowe przepisy dotyczące danych osobowych nie mają jednak zastosowania do takiego przetwarzania danych osobowych, podobnie jak większość informacji zawartych poniżej.

Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim dlatego, że jest to niezbędne do:

  • prowadzenia wobec Państwa marketingu naszych usług, w tym marketingu bezpośredniego polegającego na kontaktowaniu się z Państwem w celu zaprezentowania naszych ofert lub promocji, w tym – za Państwa zgodą, gdy jest ona wymagana prawem – e-mailem lub telefonicznie.
  • windykacji należności, dochodzenia wobec Państwa naszych roszczeń, oceny i realizacji Państwa zażaleń wobec nas, a także obrony przed Państwa roszczeniami, jeśli są nieuzasadnione,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Państwem umowy w celu wykonania usług na Państwa rzecz lub otrzymaniu usług z Państwa strony (w przypadku Pracowników w celu realizacji zatrudnienia i czynności z tym związanych np: zgłoszenie zatrudnienia do instytucji wymaganych prawem). Bez podania przez Państwa danych osobowych oraz/lub firmowych nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Nasze wspólne postanowienia obligują Państwa do aktualizacji swoich danych. Brak aktualizacji danych może spowodować, że nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować w sprawach związanych z realizacją zawartych z Państwem umów.

Podanie danych jest dobrowolne.

Nie przekazujemy ani nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych oraz firmowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem:

  • organów publicznych, takich jak policja lub prokuratura, jeśli się do nas zwrócą o Państwa dane w ramach konkretnego postępowania na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotów, które działają na nasze zlecenie i na naszą rzecz oraz przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu i na nasze potrzeby. Są to na przykład firmy udzielające nam wsparcia w zakresie archiwizacji, zarządzania dokumentami, obsługi zasobów informatycznych, marketingu bezpośredniego naszych usług. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do „państw trzecich” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zgodnie z przepisami mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz firmowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z prawa do sprostowania danych mogą Państwo skorzystać, jeśli zauważą, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu marketingu bezpośredniego naszych usług. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją -wobec przetwarzania przez nas swoich danych w celu realizacji naszych innych prawnie usprawiedliwionych potrzeb. W tym ostatnim wypadku będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych, jeśli nie wystąpi nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania po naszej stronie. Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, gdy te dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgłoszą Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu obowiązującego prawa. W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, mogą Państwo skorzystać z tego uprawnienia, gdy: zauważą, że dane te są nieprawidłowe (w takim wypadku mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte. Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy (realizacji usługi), a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwo zgłaszać wobec nas i jakie my możemy zgłaszać wobec Państwa w związku z realizacją zawartej umowy, tj. z reguły przez okres maksymalnie 10 lat od czasu zakończenia umowy. Dane przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, a w szczególności podatkowych i rachunkowych, będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków, tj. np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat, licząc od momentu złożenia sprawozdania finansowego z ostatni rok obrotowy, w którym realizowaliśmy umowę na Państwa rzecz lub byliśmy odbiorcą usługi realizowanej z Państwa strony. Jeżeli dane przetwarzamy w celu realizacji naszych potrzeb wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, dane te będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych potrzeb lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają. Dopuszczamy jednak możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych oraz firmowych w sposób zautomatyzowany, w tym dokonując profilowania, dla potrzeb realizacji naszych umów oraz marketingu.

Do danych osobowych osób/podmiotów współpracujących z PW Klima-Went Sp. z o.o. w Lublinie mają dostęp tylko osoby, dla których dostęp do tych danych jest konieczny przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych i jednocześnie są zobowiązane do zachowania tajemnicy o tych danych.

Do danych osobowych osób zatrudnionych w PW Klima-Went Sp. z o.o. w Lublinie mają dostęp tylko osoby, dla których dostęp do tych danych jest konieczny przy wykonywaniu swoich obowiązków służbowych i jednocześnie są zobowiązane do zachowania tajemnicy i udostępniania danych osobowych zatrudnionych osób tylko i wyłącznie na prośbę i za zgodą Pracownika potwierdzoną na piśmie.

Zarząd PW

Klima-Went Sp. z o.o. w Lublinie

Lublin 25.05.2018